Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 8η Απόφαση - 03/06/2021

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 3 Ιούνιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
7
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
8

 ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».

 

      Στη Στυλίδα, την 03/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4857/28-05-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4166/08-03-2021  (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ.: 33506 (ΦΕΚ 2233/ τ. Β.’/29-05-2021) ΚΥΑ, και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω τέσσερα  (04) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

2. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

3. ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

4. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας, η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής: 

 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

ü  Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

ü  Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 46794/04-12-2015 έγγραφο του Γ’ Τμήματος της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ü  Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 55174/04-10-2013 Απόφαση του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ü  Το υπ’ αριθμ . πρωτ.:  1 / 19-04-2021 έγγραφο  της Κοινότητας Βαθυκοίλου   (επισυνάπτεται)

ü  Την υπ’ αριθμ   :  2 / 06-03-2021 απόφαση   της Κοινότητας Σπαρτιάς   (επισυνάπτεται)

ü  Την υπ’ αριθμ.  :  7 / 24-04-2021 απόφαση  της Κοινότητας Αυλακίου   (επισυνάπτεται)

ü  Το υπ’ αριθμ . πρωτ..:  2 / 26-05-2021 έγγραφο  της Κοινότητας Ανύδρου  (επισυνάπτεται)

 

 

Α ) Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με την κοπή δένδρων στην Κοινότητα ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ :

 

Μετά από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε το τμήμα Περιβάλλοντος & Τ.Ο.Α. του Δήμου μας, διαπιστώθηκε ότι:

στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του πρώην Δημοτικού σχολείου υπάρχουν τέσσερα (4) πεύκα τα οποία εφάπτονται στον πέτρινο μαντρότοιχο. Επειδή ήδη έχουν προκαλέσει ζημιά και υπάρχει κίνδυνος πτώσης του τοίχου χρήζουν ανάγκης κοπής.

 

Κατόπιν των ανωτέρω :

προτείνεται                                                                                                                                                                                          

 

η κοπή των παραπάνω τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων).

 

Β ) Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με την κοπή δένδρων στην Κοινότητα ΣΠΑΡΤΙΑΣ :

 

Μετά από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε το τμήμα Περιβάλλοντος & Τ.Ο.Α. του Δήμου μας, διαπιστώθηκε ότι:

1)       Εντός του κοιμητηρίου ΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ υπάρχουν: ένα (1) μεγάλο πεύκο ύψους 20 μέτρων του οποίου οι ρίζες έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στα μνήματα, και το οποίο ρυπαίνει το χώρο, έξι (6) κυπαρίσσια από τα οποία άλλα είναι ξερά και άλλα δημιουργούν πρόβλημα στα μνήματα – δημιουργούν ρύπανση - και μία (1) ελιά που εμποδίζει την δυνατότητα τοποθέτησης συρόμενης πόρτας . Τα προαναφερόμενα δέντρα χρήζουν ανάγκης κοπής.

 

2)       Στην ΑΝΩ ΣΠΑΡΤΙΑ στο χώρο του πρώην Δημοτικού σχολείου υπάρχουν δέκα πεύκα (10) από τα οποία άλλα γέρνουν και σε άλλα έχουν μείνει μόνο οι κορμοί χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αναβλάστησης, τα οποία χρήζουν ανάγκη κοπής  και στο χώρο του κοιμητηρίου της Άνω Σπαρτιάς υπάρχει ένα (1) πεύκο και δύο (2) κυπαρίσσια τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στο χώρο (ρύπανση - πρόβλημα στα μνήματα) και χρήζουν ανάγκη κοπής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω :

 

προτείνεται                                                                                                                                                                                          

 

η κοπή των παραπάνω είκοσι ενός (21) δένδρων

(12 πεύκων)

(8 κυπαρισσιών)

(1 ελιάς)

 

Γ) Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με την κοπή δένδρων στην Κοινότητα ΑΥΛΑΚΙΟΥ :

 

Μετά από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε το τμήμα Περιβάλλοντος & Τ.Ο.Α. του Δήμου μας, διαπιστώθηκε ότι:

στον χώρο της παιδικής χαράς που βρίσκεται  εντός του οικισμού της Κοινότητας υπάρχουν (4) πεύκα τα οποία παρουσιάζουν κλίση και ακουμπούν στα κάγκελα, επίσης υπάρχει ένα (1) μεγάλο σε ηλικία και υψηλό πεύκο το οποίο έχει πολλά ξερά κλαδιά και καθίσταται επικίνδυνο γιατί στο χώρο μαζεύονται πολλά παιδάκια για να παίξουν. Επίσης έμπροσθεν της οικίας Ζέρβα, σε κεντρικό δρόμο της Κοινότητας υπάρχει (1) πεύκο το οποίο έχει τέτοια διαμόρφωση κόμης, που το καθιστά  πολύ επικίνδυνο για πτώση. Τα προαναφερόμενα δέντρα χρήζουν ανάγκης κοπής.

Κατόπιν των ανωτέρω :

προτείνεται                                                                                                                                                                                          

 

η κοπή των παραπάνω τεσσάρων (6) δένδρων (πεύκων).

 

 

Δ ) Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με την κοπή δένδρων στην Κοινότητα ΑΝΥΔΡΟΥ :

 

Στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του πρώην Δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Ανύδρου υπάρχει  (1) πεύκο τα οποίο είναι επικίνδυνο για πτώση. (Κορμός επικίνδυνος προς πτώση).

 

Κατόπιν των ανωτέρω :

προτείνεται                                                                                                                                                                                          

 

η κοπή των παραπάνω  (1) δένδρου (πεύκου).

 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

 • Την εισήγηση του  Τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας.
 • Το υπ’ αριθμ . πρωτ.:  1/19-04-2021 έγγραφο  της Κοινότητας Βαθυκοίλου  (επισυνάπτεται)
 • Την υπ’ αριθμ   :  2/06-03-2021 απόφαση   της Κοινότητας Σπαρτιάς   (επισυνάπτεται)
 • Την υπ’ αριθμ.  :  7/24-04-2021 απόφαση  της Κοινότητας Αυλακίου   (επισυνάπτεται)
 • Το υπ’ αριθμ . πρωτ..:  2/ 26-05-2021 έγγραφο  της Κοινότητας Ανύδρου  (επισυνάπτεται)
 • Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 46794/04-12-2015 έγγραφο του Γ’ Τμήματος της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 55174/04-10-2013 Απόφαση του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

 

 

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το άρθρο 40, παράγραφος 3, του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 • Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
 • Την υπ’ αριθμ.: 9434/07-10-2020 Απόφαση της Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Την παράγραφο 3 περίπτωση (β) του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019).

 

        Κατόπιν αυτών καλείται η Ε.Π.Ζ. να  αποφασίσει  για το θέμα:

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

        Έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.: 01/19-04-2021, 02/06-03-2021 (αρ. πρακτικού: 02/2021), 07/24-04-2021 (Αρ. πρακτικού: 1/2021), 02/26-05-2021 έγγραφα της Κοινότητας Βαθυκοίλου, της Κοινότητας Ανύδρου και τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Σπαρτιάς και Αυλακίου και την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης σχετικά με την λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την κοπή των παραπάνω αναφερόμενων δένδρων στις Κοινότητες Βαθυκοίλου, Σπαρτιάς, Αυλακίου και Ανύδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

Εγκρίνει την κοπή των παραπάνω είκοσι ενός (21) δένδρων, (12 πεύκων), (8 κυπαρισσιών) και (1 ελιάς) στην Κοινότητα Σπαρτιάς, την κοπή των παραπάνω τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) στην Κοινότητα Βαθυκοίλου, την κοπή  των παραπάνω έξι (6) δένδρων (πεύκων), στην Κοινότητα Αυλακίου και την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στην Κοινότητα Ανύδρου και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας σχετικά με την κοπή των παραπάνω είκοσι ενός (21) δένδρων, (12 πεύκων), (8 κυπαρισσιών) και (1 ελιάς) στην Κοινότητα Σπαρτιάς, την κοπή των παραπάνω τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) στην Κοινότητα Βαθυκοίλου, την κοπή των παραπάνω έξι (6) δένδρων (πεύκων), στην Κοινότητα Αυλακίου και την κοπή ενός  (1) δένδρου (πεύκου) στην Κοινότητα Ανύδρου

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 08/2021.

 

 Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon apofasi_epz_8.2021_gia_kopi_dendron_o17oo1z-h1ps.pdf158.3 KB