Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 9η Απόφαση - 15/06/2021

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Ιούνιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
8
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
9

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό «Φαλάρων» σύμφωνα με το Νόμο 4688/24-05-2020, άρθρο 65, παράγραφος, 7».

 

            Στη Στυλίδα, την 15/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5366/09-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4166/08-03-2021  (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρθμ.: 10556/01-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ) και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ.: 35169 (ΦΕΚ 2366/ τ. Β.’/05-06-2021) ΚΥΑ, και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω πέντε  (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

2. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.  ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3.  ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)


4.  ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)


5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

   Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγον σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018).

  Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγον σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018).

   Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση σύμφωνα με την οποία:

  Με την με αριθμό 12/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΠ2Ω1Ζ-ΠΜΙ) απόφαση της Επιτροπής της Ποιότητας  Ζωής  του Δήμου Στυλίδας, αφού τηρήθηκε η  προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία  διαδικασία,  εγκρίθηκε   η  προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας  οχημάτων στο τμήμα  της  οδού  Φαλάρων από την οδό Αγαθοκλέους έως την οδό Ελ. Βενιζέλου  από τις 21.00 έως 03.00 το βράδυ με χρόνο ισχύος έως και τις 30- 9- 2020 σύμφωνα με τις  ειδικές διατάξεις  του  Ν. 4688/24-5-2020  και το άρθρο 65 παρ. 7 αυτού  και υπό την προϋπόθεση της  ακώλυτης  διέλευσης  οχημάτων άμεσης ανάγκης , με την επιμέλεια και την ευθύνη του  Δήμου Στυλίδας.

Σύμφωνα με το άρθρο  65 παρ. 7 του Ν. 4688/2020  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ως άνω με το άρθρο 26 Ν. 4736/2020,   «7. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α` 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α` 87) και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης /στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 28-2-2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, η ισχύς της παρούσας δύναται να παρατείνεται εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του πρώτου εδαφίου.».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 401//2021 (ΥΑ 40128 ΦΕΚ Β 2235 2021): Παράταση  ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (794693) και το άρθρο 1  αυτής  «1. Η ισχύς της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 14482/25.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 767), παρατείνεται έως την 30.9.2021 για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 2. Η ισχύς των αποφάσεων δημιουργίας προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινής δημιουργίας περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας παρατείνεται από τις 31-5-2021 έως τις 30-9-2021. 

 

 

 

 

Κατόπιν αυτών και σε εφαρμογή των παρατεινόμενης ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 ,  

καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη:

1) την υπ’ αριθμ.: 11/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Στυλίδας, με την οποία προτείνει την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού «Φαλάρων, στο ύψος της Κεντρικής Πλατείας Στυλίδας μεταξύ των οδών «Αγαθοκλέους» και «Ελ. Βενιζέλου».

2) Την υπ’ αριθμ.: 1/2020 απόφαση της Επιτροπής για το κυκλοφοριακό του Δήμου Στυλίδας, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας για την πεζοδρόμηση της οδού «Φαλάρων», στο ύψος της Κεντρικής Πλατείας Στυλίδας μεταξύ των οδών «Αγαθοκλέους» και «Ελ. Βενιζέλου»  

3) Την υπ’ αριθμ.: 55/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό «Φαλάρων» και

5) Το Νόμο υπ’ αριθμ. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/τ. Α.’/24-05-2020), άρθρο 65, παράγραφος, 7,

6)  Την ΚΥΑ  με αριθμό 401//2021 (ΥΑ 40128 ΦΕΚ Β 2235 2021).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α` 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α` 87) και ύστερα από την υφιστάμενη από με αριθμό 55/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, την με αριθμό 11/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Στυλίδας, και το με αριθμό 1/2020 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής για το Κυκλοφοριακό, την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο τμήμα  της  οδού  Φαλάρων από την οδό Αγαθοκλέους έως την οδό Ελ. Βενιζέλου  από τις 21.00 έως 03.00 το βράδυ με χρόνο ισχύος έως και τις 30- 9- 2021 σύμφωνα με τις  ειδικές διατάξεις  του Ν. 4688/24-5-2020 και το άρθρο 65 παρ. 7 αυτού και της ΚΥΑ με αριθμό 401//2021 (ΥΑ 40128 ΦΕΚ Β 2235 2021) που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση αυτού,  και υπό την προϋπόθεση της  ακώλυτης  διέλευσης  οχημάτων άμεσης ανάγκης , με την επιμέλεια και την ευθύνη του  Δήμου Στυλίδας.

 

 Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Α.Τ. Στυλίδας.

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  09/2021.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

randomness