Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 1η Απόφαση - 15/01/2021

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 15 Ιανουάριος, 2021 - 11:30
Αριθμός Πρακτικού: 
1
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 01/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου  Στυλίδας

 ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».

 

      Στη Στυλίδα, την 15-01-2021 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.:  202/12-01-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ.: 1293 (ΦΕΚ /30 τ. Β.’/08-01-2021) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω επτά  (07) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

            ΚΑΝΕΙΣ

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

 

3. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

4. ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

6.ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

 

7. ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

   Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας, η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής: 

 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

ü  Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

ü  Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 46794/04-12-2015 έγγραφο του Γ’ Τμήματος της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ü  Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 55174/04-10-2013 Απόφαση του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ü  H υπ’ αριθμ.:  59 / 2020 απόφαση του Συμβουλίου  της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας  

ü  Το υπ’ αριθμ . πρωτ..: 15/11-11-2020 έγγραφο  της Κοινότητας Βαθυκοίλου.

 

Α ) Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με την κοπή δένδρων στην Κοινότητα ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ :

 

Μετά από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε το τμήμα Περιβάλλοντος & Τ.Ο.Α., του Δήμου μας, διαπιστώθηκε ότι:

 στη βορειοανατολική πλευρά της εκκλησίας Αγία Μαρίνας υπάρχουν 4 κορμοί πεύκων οι οποίοι πρέπει να κοπούν διότι στον χώρο αυτό θα τοποθετηθούν όργανα παιδικής χαράς

(Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό).

Κατόπιν των ανωτέρω :

προτείνεται                                                                                                                                                                                          

 

η κοπή των παραπάνω τεσσάρων κορμών τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων).

 

Β ) Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με την κοπή δένδρου στην Κοινότητα ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ :

 

Μετά από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε το τμήμα Περιβάλλοντος & Τ.Ο.Α. του Δήμου μας, διαπιστώθηκε ότι:

στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του Δημοτικού σχολείου υπάρχει πεύκο ύψους περίπου 25 μέτρων το οποίο έχει παρουσιάσει κλίση.  Χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο για τους  ανθρώπους και την εκκλησία σε περίπτωση πτώσης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω :

προτείνεται                                                                                                                                                                                          

 

η κοπή του παραπάνω  δένδρου (πεύκου).

 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 

 

 • Την εισήγηση του  Τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας
 • Την υπ’ αριθμ.: 59/2020 (αρ. πρακτικού: 08/2020) Απόφαση του Συμβουλίου  της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας.
 • Το υπ’ αριθμ . πρωτ..:  15/11-11-2020 έγγραφο  της  Κοινότητας Βαθυκοίλου.  
 • Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 46794/04-12-2015 έγγραφο του Γ’ Τμήματος της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 55174/04-10-2013 Απόφαση του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το άρθρο 40, παράγραφος 3, του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019).
 • Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
 • Την υπ’ αριθμ.: 9434/07-10-2020 Απόφαση της Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Την παράγραφο 3 περίπτωση (β) του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

 

        Κατόπιν αυτών καλείται η Ε.Π.Ζ. να  αποφασίσει  για το θέμα:

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

          Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση σχετικά με την λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την κοπή:

α) Τεσσάρων (4) κορμών τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, και

β)  Ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Βαθυκοίλου  και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

Εγκρίνει την κοπή:

α) Τεσσάρων (4) κορμών τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, και

β)  Ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Βαθυκοίλου 

 

και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας σχετικά με την κοπή:

 

α) Τεσσάρων (4) κορμών τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, και

β)  Ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Βαθυκοίλου. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2021.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon apofasiepz12021.pdf155.96 KB
randomness