Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 28η Πρόσκληση - 01/12/2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Δεκέμβριος, 2020 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
28
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55) και της αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 1 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Στυλίδος» στη 1η πρόσκληση του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 του Πράσινου Ταμείου

Θέμα 2 : Εισήγηση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ.έτους 2020

Θέμα 3 : «Έγκριση Απολογισμού και σύνταξη έκθεσης Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019»

Θέμα 4 : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου

Θέμα 5 : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για ασφαλιστικά μέτρα

Θέμα 6 : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis282020.pdf549.59 KB