Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 5η Πρόσκληση - 08/03/2021

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 8 Μάρτιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
5
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55) και της αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την  8 Μαρτίου 2021  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Εισήγηση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ.έτους 2021

Θέμα 2 : Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση αποζημίωσης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης της Δημάρχου Στυλίδας στην Αθήνα και στη Θήβα

Θέμα 3 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Αϊβαλιώτου Ειρήνης

Θέμα 4 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 του κ. Λιανού Δημητρίου

Θέμα 5 : Παραλαβή της μελέτης «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ»  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)

Θέμα 6 : Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Διαχείριση Λυμάτων Ευρύτερης Παραλιακής Ζώνης Καραβομύλου-Ραχών» στην Πρόσκληση ΑΤ02 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον»  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

Θέμα 7 :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ” στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ09«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια»

Θέμα 8 : Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Π. Καφώρου για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς

Θέμα 9 : Έκδοση Χ.Ε.Π. – ορισμός υπολόγου

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis52021.pdf554.38 KB