Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 8η Πρόσκληση - 12/04/2021

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Απρίλιος, 2021 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
8
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55) και της αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την  12 Απριλίου 2021   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Εισήγηση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021

Θέμα 2 : Έκδοση Χ.Ε.Π. – ορισμός υπολόγου

Θέμα 3 : «ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Θέμα 4 : «ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

Θέμα 5 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Κουτσογιάννη Μάρτας.

Θέμα 6 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Μπουραζά Γεωργίου

Θέμα 7 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Δουβλέκα Αθανασίου

Θέμα 8 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Roman Elena Christina

Θέμα 9 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Τριανταφύλλου Ευάγγελου

Θέμα 10 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Γκόλφη Αθανασίου

Θέμα 11 : «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 108 του Ν.4782/2021 έως 1.000.000,00 €»

Θέμα 12 : «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 108 του Ν.4782/2021 άνω του 1.000.000,00 €»

Θέμα 13 : ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ»

Θέμα 14 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 15 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 16 : Ορισμός Επιτροπή διερεύνησης τιμών για την υποβολή προτάσεων του Δήμου ΣΤΥΛΙΔΑΣ στις προσκλήσεις ΑΤ08 και ΑΤ10 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 17 :  Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» στην Πρόσκληση ΑΤ01 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον»  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

Θέμα 18 : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» για το έργο «Επικαιροποίηση μελέτης για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Στυλίδας»

Θέμα 19 : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης  για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), β )επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης  πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»

Θέμα 20 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 21 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 22 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 23 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 24 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για προσφυγή

Θέμα 25 : Αποδοχή χορηγίας  από την εταιρεία Nexans Ελλάς Α.Β.Ε

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis82021.pdf561.33 KB
randomness