Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - η Πρόσκληση - 25/08/2021

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Αύγουστος, 2021 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
25
Είδος Επιτροπής: 

 Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από  Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄) καθώς και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 25 Αυγούστου 2021  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : Σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των Σχολείων του Δ. Στυλίδας  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας

Θέμα 2 : " Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ "

Θέμα 3 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Επικαιροποίηση μελέτης για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Στυλίδας»

Θέμα 4 : Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 5 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Κωτίτση Μαρίνας

Θέμα 6 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Δουβλέκα Αθανασίου του Βασιλείου

Θέμα 7 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του  Ράμμου Γεωργίου του Κων/νου

Θέμα 8 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Πετεινού Αριστείδη του Δημητρίου

Θέμα 9 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Στάμου Νικολάου του Δημητρίου

Θέμα 10 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών χρήσης υπονόμων.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_26_2021.docx22.32 KB
randomness