Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 3 Δεκέμβριος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
36
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄), την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, καθώς και την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 72486/20.11.2021 (ΦΕΚ 5401/Β/20.11.2021) ΚΥΑ, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 3 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση αποζημίωσης πραγματοποιηθεισών μετακινήσεων της Δημάρχου Στυλίδας στην Αθήνα και στην Κάρυστο. 

Θέμα 2 : Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΛΥΦΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Θέμα 3 : Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου  «Επισκευή οδοστρωμάτων Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 4 : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής για το έργο  με τίτλο «Κατασκευή αποστραγγιστικού και δικτύου ομβρίων στο Πάρκο Λαού»

Θέμα 5 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Ανδριτσόπουλου Ηλία του Δημητρίου.

Θέμα 6 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Γκλαντζούνη Κων/νου του Ιωάννη.

Θέμα 7 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Καναπίτσα Δημητρίου του Γεωργίου.

Θέμα 8 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Κανελοπούλου Δέσποινας του Περικλή.

Θέμα 9 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών χρήσης υπονόμων Καραγιώργου Αναστασίου του Γεωργίου. 

Θέμα 10 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Μαντζίκου Ταξιάρχη του Σωτηρίου.

Θέμα 11 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Παπαθανασίου Σπυρίδων του Γεωργίου.

Θέμα 12 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Σκάρλα Αικατερίνης του Γεωργίου.

Θέμα 13 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Στάμου Βαρβάρας του Αθανασίου. 

Θέμα 14 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Ταβουλάρη Νικολάου του Εμμανουήλ. 

Θέμα 15 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Τιμπλαλέξη Κων/νου του Σπυρίδων.

Θέμα 16 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Φωτίου Ελένης του Σπυρίδων.

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_36_2021.docx22.87 KB