Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 18 Νοέμβριος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
34
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄) καθώς και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, υπ’ αριθμ.: 66/2021 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ. 21100/08-11-2021, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 18 Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Αποδοχή χορηγίας  από την εταιρεία Nexans Ελλάς Α.Β.Ε

Θέμα 2 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα 3 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα 4 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα 5 :  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος κοινόχρηστου χώρου στο Πάρκο του Λαού για την εγκατάσταση μηχανημάτων ψυχαγωγίας « Λούνα Παρκ » στην κοινότητα Στυλίδας ΔΕ Στυλίδας Δήμου Στυλίδας

Θέμα 6 : Εισήγηση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ.έτους 2021

Θέμα 7 : «Έγκριση Απολογισμού και σύνταξη έκθεσης Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020».

Θέμα 8 : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου  «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για  την  πρόσβαση  και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» 

Θέμα 9 : Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου  «Δωρεά Ιδρύματος Βασιλείου Μελά για την επισκευή κτιριακής εγκατάστασης Νηπιαγωγείου Ραχών» 

Θέμα 10 : Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

Θέμα 11 : «Εξέταση αιτημάτων σπουδαστριών ΙΕΚ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στον παιδικό σταθμό του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 12 : Έγκριση 1ου ανασυνταγμένου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 181262 (αξιολόγηση αιτιολόγησης προσφορών)

Θέμα 13 : Χορήγηση Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς» 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_34_2021.docx22.92 KB