Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 24 Απρίλιος, 2023 - 09:30
Αριθμός Πρακτικού: 
14
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, την 24 Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα 2 : Κατακύρωση  του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 3 : Αποδοχή ένταξης του έργου «Ολοκληρωμένη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Καραβόμυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών -ΔΔ Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας» στα πλαίσια της πρόσκλησης «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι στις  24/04/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. , έχει οριστεί ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ 23PROC012423209 2023-04-03 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και διότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες και πρέπει επισπευστούν οι διαδικασίες.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_14_2023.docx22.87 KB