Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 10 Ιούλιος, 2023 - 18:30
Αριθμός Πρακτικού: 
12
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Στυλίδας

3. κ.Προέδρους Συμβουλίων

Κοινοτήτων

4. Προέδρους Κοινοτήτων

                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

                Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 10η  Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1 : 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023


Θέμα 2 : 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023

Θέμα 3 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης

Θέμα 4 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού με ΚΩΔ. Σ.Α. Ε1551 και ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2020ΣΕ15510008 της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Θέμα 5 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού με ΚΩΔ. Σ.Α. ΕΠ0561 και ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2023ΕΠ05610027 της Πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5168287 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Θέμα 6 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού με ΚΩΔ. Σ.Α. ΕΠ0561 και ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2023ΕΠ05610052 της Πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5166475 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Θέμα 7 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού με ΚΩΔ. Σ.Α. ΕΠ0561 και ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2023ΕΠ05610000 της Πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5155022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Θέμα 8 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού με ΚΩΔ. Σ.Α. Ε2751 και ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2023ΣΕ27510091 της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201679 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Θέμα 9 : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του καταστήματος Νο 1 της Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 10 : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του καταστήματος Νο 2 της Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 11 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης  για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), β)επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης  πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα

Θέμα 12 : Συγκρότηση επιτροπών Οριστικής παραλαβής  έργων

Θέμα 13 : ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ

Θέμα 14 : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου  «Συντήρηση - Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 15 : Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – Υποέργο 2. Ίδρυση και Εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας

Θέμα 16 : Έγκριση  ονοματοθεσίας οδού στο ΟΤ 238 του Σχεδίου Πόλης    Στυλίδας

Θέμα 17 : Ανασυγκρότηση των επιτροπών άρθρου 13, παράγραφος 9 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)

Θέμα 18 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα 19 : Κάλυψη  δαπάνης ταφής θανόντα οικονομικά αδύναμου ή πρόσφυγα

Θέμα 20 : Διατήρηση του δικαιώματος χρήσης από το Δήμο Στυλίδας για μελλοντική εκμετάλλευση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας στην Παραλία Αγίου Γεωργίου στην Πελασγία ή παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) και ομπρελών-ξαπλώστρων, κατόπιν δημοπρασίας

Θέμα 21 : Λήψη απόφασης πεζοδρόμησης τμήματος παραλιακής οδού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας.

Θέμα 22 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Θέμα 23 : Υποβολή αιτήματος προς την Δ.ΥΠ.Α περί επέκτασης της διάρκειας επιχορήγησης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 22/2021/000078876892/26-04-2021 απόφαση ένταξης του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα επιχορήγησης  για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης  πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και παράταση των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος

Θέμα 24 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_12_2023.docx24.28 KB
randomness